Moja korpa

Vaša korpa je prazna

 

Uslovi kupovine

Opšti uslovi

 1. Da bismo Vas što bolje informisali o narucivanju robe preko našeg sajta, i u cilju Vašeg lakšeg snalaženja na našem sajtu kreirali smo ove Uslove kupovine i korišcenja web shopa. Potrebno je da oznacite da ste saglasni i upoznati sa ovim Uslovima kupovine i obaveštenjima koja se u njemu nalaze.
  2. Nakon prijema Vaše narudžbe putem sajta, radnik našeg call centra ce Vas kontaktirati, kako bi izvršio i telefonsku potvrdu. Takode, na e-mail koji ste nam poslali prilikom registracije tj. narudžbe, dobicete potvrdu Vaše narudžbe.
  3. Nakon ostvarene online narudžbe, Bambino je obavezan da Kupcu preda robu tako da kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu navedenu u narudžbenici i preuzme robu.
  4. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
  5. Prodavac se obavezuje da narucene proizvode isporuci ispravne i u zakonom predvidenom roku.
  6. U slucaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
  7. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrdene narudžbe.
  8. Kupac može naruciti i platiti robu i destinirati je na neko trece lice, pri cemu Prodavac ne snosi odgovornost za eventualno neprihvatanje poklona od strane treceg lica. U slucaju iz prethodnog stava, roba ce biti vracena u polazišno mesto, a Kupac ce snositi troškove povrata robe.

Dostava robe

 1. Dostava na teritoriji Srbije je besplatna. Nacin isporuke robe odreduje iskljucivo kupac popunjavanjem narudžbe gde bira jednu od mogucih opcije kupovine.

 2. Isporuka na teritoriji Srbije vrši se kurirskom službom. Za sve porudžbine na užoj teritoriji Subotice, Bambino. vrši besplatnu isporuku, do kucnih vrata.

 3. Praksa naše kompanije je da narucenu robu isporucujemo, u dogovoru sa kupcem, u roku od 1 do 5 radnih dana, u zavisnosti od raspoložive kolicine odredenog artikla. Ukoliko je iz bilo kakvih razloga potreban duži rok za isporuku robe, o tome cete posebno biti obavešteni prilikom telefonskog razgovora sa našim radnicima pri potvrdivanju kupovine.

 4. Isporuke se ne vrše nedeljom.

 5. Obaveza kupca je da prilikom prihvatanja robe od kurirske službe i pre preuzimanja kupljene robe proveri robu na eventualna fizicka oštecenja koja bi mogla nastati u transportu i odmah reaguje, kod kurisrske službe i ne preuzme oštecenu robu. Ukoliko kupac primi narudžbu, podrazumevacemo da je roba stigle neoštecena. Ukoliko kupac odbije da primi robu za koju smatra da je fizicki oštecena, u tom slucaju obavezujemo se da cemo ponovno poslati narudžbinu.

 6. Ogranicenja isporuke robe: Isporuka robe se vrši iskljucivo na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Srbije nije moguca.

 7. Za sledece proizvode nismo u mogucnosti da izvršimo isporuku jer je roba lomljiva : Garderoberi, ormarići, komode. Ove artikle isporučujemo sopstvenim vozilom, samo teritoriji Subotice i nekih većih gradova u zemlji.

 8. Ukoliko spletom okolnosti nismo u mogucnosti da izvršimo isporuku nekog od narucenih artikala obavezujemo se da cemo Vas obavestiti o tome u roku od 1 radnog dana.

 9. Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme narucenu robu. Pod štetom se podrazumevaju troškovi cuvanja, prepakivanja, vracanja robe i slicno, kao i oštecenja koji mogu da nastanu zbog cuvanja, prepakivanja, vracanja robe.

Garancija kvaliteta

 1. Za sve proizvode , koji se  tehnickom robom važe pravila koja su navedena u Zakonu za Zaštiti Potrošača o saobraznosti.

 2. Bambino. se obavezuje da ce slati nove i neoštecene, fabricki upakovane artikle. Svi proizvodi su proizvedeni u fabrici dečijeg nameštaja Bambino.

 3. Davalac ugovora o saobraznosti ili garancije, u predvidenom roku, o svom trošku obezbeduje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slucaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije ce zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

 4. Garantni rok pocinje danom prodaje, koji se unosi u garantni list i overava pecatom i potpisom ovlašcenog prodavca.

 5. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašcenih lica.

 6. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanicka oštecenja, u kom slucaju ce proizvod biti zamenjen.

Rešavanje reklamacije

1. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledecih kategorija:

 

 • Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku. Reklamacija se podnosi putem maila na adresu office@bambino.rs. Ukoliko sami pokušate da otklonite nastali kvar ili proizvod pošaljete na drugu adresu koja nije oznacena na garanciji, proizvod gubi garanciju. Fizicki oštecene komponente ne podležu garanciji.

 • Vracena roba treba biti zapakovana u originalnu ambalažu, nekorišcena i neoštecena. Po želji, robu vam možemo zameniti za novu ili vratiti novac.

2. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je:

 • reklamaciju podnesete pisom reklamacije poslato putem emaila : office@bambino.rs.

 • nakon toga, Bice Vam upućen poziv od strane našeg servisnog centra nakon cega ce biti sprovedena reklamacija. U roku od 3 dana dobicete odgovor na Vašu reklamaciju sa predlogom rešavanja. Nakon Vaše saglasnosti, rešicemo problem saobraznosti proizvoda na najbržni i najefikasniji nacin, najkasnije u zakonski predvidenom roku od 30 dana.

Povrat robe i novca

Povracaj robe se koristi iskljucivo u slucaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštecenja robe, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slucaju da je kupac koristio proizvod, i nakon odredenog vremena nije zadovoljan tj. ocekivao je mnogo više od narucenog proizvoda - povracaj novca, zamena proizvoda ili povracaj istog nije moguca.

 1. Ukoliko je greškom Bambino-a fakturisana roba koju kupac nije porucio, rok za zapocinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe

 2. Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna roba, rok za zapocinjanje procedure povrat robe je 24h od trenutka prijema robe

Odustajanje od kupovine

 1. Kupac ima pravo na odustanak kupovine, bez obaveze da navede razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

 2. Kupac je upoznat sa obavezom da izjavu o odustanku od ugovora mora da preda u pisanom ili elektronskom obliku, na Obrascu za odustanak od kupovine koji je Bambino obezbedio Kupcu da preuzme na ovom sajtu, tj. da popunjen obrazac posalje na adresu na samom obrascu.

 3. U slucaju odustanka od kupovine, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o odustanku, bez drugih obaveza povodom ove odluke, izuzev samih troškova vracanja. Kupac je dužan je da vrati nekorištenu robu u originalnoj ambalaži sa svom pratecom dokumentacijom.

 4. Ukoliko se radi o robi koja je kabastija, te nepodesna za vracanje poštom, Kupac je dužan da organizuje vraćanjerobe putem kururske službe koja može da garantuje da ce roba biti vracena bez oštecenja.

 5. Bambino je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Obrasca za odustanak od kupovine, doznakom,nabankovni racun Kupca. Kupac je dužan da u Obrascu za odustanak od kupovine navede broj bankovnog racuna na koji želi da mu se cena robe vrati. Bambino može da odloži povracaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraca, osim u slucaju kada je Bambino ponudio da sam preuzme robu. Prilikom preuzimanja vracene robe, Bambino konstatuje da je proizvod ispravan i bez oštecenja. Ukoliko utvrdi da je proizvod oštecen ili je neispravan iz razloga koji se mogu upisati u krivnju Kupca, obustaviće povraćaj cene i robu vratiti Kupcu na njegov trošak.

 6. Kupac nema pravo na odustanak od kupovine u slucajevima predvidenim Clanom 37.Zakonom o zaštiti potrošaca.

Prihvatanje saglasnosti

sa Uslovima kupovine potvrduje da je Bambino obavestio kupca o:

 • osnovnim obeležjima robe koji se nalaze u opisu proizvoda na našem web sajtu,

 • poslovnom imenu, maticnom broju, adresi sedišta i broju telefona,

 • prodajnoj ceni i svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke kao i o mogucnosti da se ti troškovi stave Kupcu na teret,

 • nacinu placanja, nacinu i roku isporuke, nacinu izvršenja drugih obaveza navedenih u Uslovima kupovine,

 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru,

 • nacinu izjavljivanja reklamacije, a narocito o mestu prijema i nacinu postupanja Bambino po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaca po osnovu saobraznosti,

 • dostupnosti rezervnih delova, prikljucnih aparata i slicnih delova, tehnickog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje.

 • postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.

 • adresi elektronske pošte trgovca u cije ime postupa na koju potrošac može da izjavi reklamaciju;

 • trošku korišcenja sredstava komunikacije na daljinu za zakljucivanje ugovora kada se taj trošak obracunava na osnovi razlicitoj od osnovne tarife;

 • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa clanom 28. Zakona o zaštiti potrošača.